Podpořme Šajeny v jejich úsilí udržet jazyk, hodnoty a tradice, které jim svěřili předkové! Šajenština, tradiční hodnoty založené na úctě k rodině, předkům a duchovním silám, zvyky, písně, příběhy, obřady, praktické dovednosti a znalosti zděděné po předcích Šajeni považují za nesmírně cenné. Představují zásadní prvky jejich osobní a kmenové identity. Vědí, že bez nich přestanou být Šajeny a jejich svébytné kulturní společenství s tisíciletou historií se rozplyne v globalizovaném světě. Změna je přirozenou součástí každé kultury, ale v současnosti se způsob života Šajenů mění tak rychle, že mnozí zcela ztrácejí motivaci osvojovat si tradiční kulturní prvky a předávat je dětem. I když tlak většinové společnosti dnes nedoprovází psychické a fyzické násilí jako v minulosti, je možná ještě drtivější, protože Šajeni se stále více otevírají světu a jsou stále intenzivněji zapojeni do života většinové společnosti. Šajeni si začínají uvědomovat, jak vážně je jejich kulturní a etnická identita ohrožena a hledají cesty k jejímu uchování a oživení. Jsme přesvědčeni, že i Nešajeni mohou nabídnout, nikoliv vnucovat, pomocnou ruku. Bude-li přijata, ponechme na Šajenech samotných.

Stránky v angličtině, které zpřístupňují poznatky o rostlinách v šajenské kultuře:

Na podporu šajenštiny a jejího používání v každodenním životě Ondřej Haluza založil na Facebooku otevřenou diskusní skupinu, která si rychle získala oblibu mezi šajenskými uživateli sociálních sítí. Velkou zásluhu na tom má velký přítel Šajenů a jejich jazyka lingvista Wayne Leman, který je hnacím motorem tohoto fóra.

Za nejkritičtěji ohrožený prvek šajenské kulturní a etnické identity považujeme šajenský jazyk. Naléhavě proto hledáme cesty, jak podpořit revitalizaci šajenštiny. Jako neúčinnější a jako nezbytný první krok se nám jeví práce s dětmi předškolního věku. Rádi bychom, aby vznikla mezinárodní síť lidí, kteří se zajímají o budoucnost Šajenů, a abychom svými znalostmi, schopnostmi i finančními prostředky společně podporovali účinné a životaschopné projekty. Proto vznikla webová stránka Honóxease.

Součástí úvah o revitalizaci šajenského jazyka skrze práci s nejmladší generací Šajenů jsou komiksy na témata z šajenské mytologie a historie s texty v šajenštině. Díky Tomáši Zvědělíkovi (Hohé) vznikl čtyřstránkový komiks zachycující příběh o tzv. Velkém závodě. Jde o významný šajenský mýtus, který vysvětluje, proč lidé mohou lovit bizony a další zvířata. Zde představujeme ukázku:

Dalším krokem je práce na nahrávkách šajenštiny. Zpracovali jsme už zmíněný šajenský mýtus o Velkém závodě a příběh o stařeně z posvátného pramene, která šajenům darovala první kukuřici a bizony. Zvukovou stopu doplňují ilustrace, přepis šajenštiny a anglické titulky (vznikly i české verze, které představujeme níže).

Přátelé šajenského národa, ozvěte se! Každá pomoc stojí za to.